Jak nejlépe přenechat nemovitost potomkům? Darováním!

vydáno 07.09. 2013 • Tipy a rady

Pokud máte vlastní nemovitost a přemýšlíte, že byste jí přenechali svým potomkům, pak určitě využijte darování. Jestliže by se došlo do krajní možnosti, kdy by nemovitost podléhala dědickému řízení, kde se majetek odkazuje potomkům v závěti, pak by se musela zaplatit mnohem větší daň i poplatky. Když se rozhodnete svoji nemovitost darovat blízkým příbuzným, pak jsou dokonce od darovací daně úplně osvobozeni. Do darovací smlouvy se samozřejmě dá vložit doložka o věcném břemeni, díky němuž dostanete jistotu, že můžete ve svojí někdejší nemovitosti dožít i v případě budoucích neshod.

Rozhodnete-li se darovat svůj nemovitý majetek, pak ho musíte věnovat druhé osobě bez nároku na odměnu nebo protihodnotu. Jakmile byste si jako dárci nechali za dům či byt něco zaplatit, v ten okamžik už by se nejednalo o smlouvu darovací, nýbrž o smlouvu kupní, na níž už se zase vztahují jiné paragrafy. To samé platí i v případě, že byste se s obdarovaným dohodli na poskytnutí jiné nemovitosti výměnou za dar. V takovém případě se nejedná o darování, ale o směnu, jež zase podléhá jiným smluvním pravidlům.

Pro správný převod práv a povinností je potřebné, aby se sepsala darovací smlouva, protože pouhá ústní dohoda je nedostačující. V případě dobrých rodinných vztahů si můžete se zletilými dětmi smlouvu sepsat sami. I přesto však bude rozumnější, i s ohledem na riziko budoucích neshod, sepsat smlouvu s přítomností právníka, jenž dohlédne na to, aby se dodržely všechny potřebné náležitosti dokumentu. Základním stavebním kamenem takové smlouvy je identifikace dárce i obdarovaného. Nutné je uvést jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození. Stejně tak se musí uvést darovaná nemovitost podle údajů z katastru nemovitostí. Obě strany musí s návrhem smlouvy souhlasit a obdarovaný musí dar přijmout, což se potvrzuje podepsáním smlouvy. Tyto podpisy musí být notářsky ověřené. Darovací smlouva bude potřebná pro převod vlastnictví nemovitosti na místním katastrálním úřadu a je také součástí návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Určitě byste neměli nemovitost darovat pod nějakým typem nátlaku, protože darováním o svoji nemovitost přijdete. Nikdy si dopředu nemůžete být jistí, že nenastane chvíle, kdy by se dříve vlastněný majetek mohl hodit. Mohou nastat rodinné rozepře, může se změnit zdravotní stav nebo se upraví žebříček hodnot. Ze zákona se sice domáhat vrácení daru můžete, nicméně pouze v takovém případě, že se k vám obdarovaný začne chovat natolik špatně, že to soud vyhodnotí jako porušení dobrých mravů. K darovací smlouvě se samozřejmě dá připojit podmínka, na jejímž základě obdarovaný onu nemovitost získá. Touto podmínkou může být třeba svatba a založení rodiny, přesně jak to známe z amerických filmů. Jestliže nemovitost darujeme za svého života a ještě v ní plánujeme dožít, pak bychom do smlouvy měli vložit věcné břemeno - právo doživotního užívání celé nemovitosti nebo alespoň její části, ať už zadarmo nebo za pronájem. Pro zmíněné věcné břemeno se může sepsat i samostatná listina.

Výše bylo zmíněno, že od darovací daně jsou osvobozeny blízce příbuzní lidé. To se týká dětí, manželů, sourozenců, synovců, neteří, strýců, manželů dětí, dětí manžela, rodičů manžela a manželů rodičů. V případě že darujete nemovitost svým vlastním dětem, neplatíte žádnou darovací daň a nepodávat ani žádné daňové přiznání na finančním úřadě. Jestliže není obdarovaný blízkým příbuzným dárce, pak je jeho povinností darovací daň uhradit v plné výši. Ta se pohybuje v rozmezí od sedmi do čtyřiceti procent v závislosti na hodnotě nemovitosti. Poplatníkem je nabyvatel a ručitelem dárce. Obdobně jako v případě darovací daně, tak i v rámci dědické daně neplatí blízcí rodinní příbuzní. Rozdíl však spočívá ve výšce notářského poplatku, který musí dědicové zaplatit. Tento notářský poplatek se vypočítává z hodnoty dědictví a ve výsledku se může jednat o poměrně vysokou cifru. Darovat můžete samozřejmě i nemovitost zatíženou hypotékou, nicméně potřebujete k tomu souhlas zástavního věřitele. Dary se ze zákona nezahrnují do společného jmění manželů.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články